ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2015/2016
Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22
k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument a je aktualizován do ročního školního programu EVVO. Školní program EVVO je úzce provázán s ŠVP zejména v rovině vzdělávacích cílů a výstupů, výchovných a vzdělávacích strategií, forem výuky, učebních osnov a evaluace. Program EVVO chceme realizovat zejména v podmínkách školy a obce a to takovými činnostmi, které mají praktický význam, jsou tedy vhodné pro naše žáky.
1. Vymezení pojmu EVVO
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti, výchovou působení na city a vůli a osvětou se označují speciální způsoby předávání informací (zejména dospělé populaci).
EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního prostředí.
EVVO klade prioritní důraz na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí apod.
Naše škola EVVO nevyučuje jako samostatný předmět, ale promítá se napříč učebními osnovami všech předmětů. V dlouhodobé perspektivě škola zajišťuje pro plnění úkolů v oblasti EVVO:
– další vzdělávání pedagogických pracovníků
– materiální, prostorové a finanční zajištění
– environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu.
2. Koordinátor EVVO
Na škole je zřízena funkce koordinátora EVVO (vyučující s aprobací Př – Z). Koordinátorovi EVVO vedení školy vytváří podmínky pro jeho práci zejména zvyšováním jeho odborné úrovně, vytvářením motivujících pracovních podmínek, odměňováním a vytvářením podmínek pro plánování a realizaci EVVO.
Úkolem koordinátora EVVO je zejména:
• vytvářet ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program EVVO
• dbát, aby byl školní plán EVVO v souladu s další dokumentací školy
• koordinovat realizaci EVVO na škole či školském zařízení
• průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního koordinátora EVVO
• poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností
• iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou) v regionu, se středisky ekologické výchovy a ostatními školami.
3. Vzdělávací cíle a výstupy EVVO
3.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností
• žáci se naučí porozumět souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
• žáci si uvědomují význam základních podmínek života a možností jejich ohrožování