Minimální preventivní program 2018-2019

 
Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
 
Adresa ředitelství školy nebo školského zařízení2)  
Jméno a příjmení ředitele
PaedDr. Pavlína Palová
Telefon na ředitele 556 835 737
E-mail na ředitele pavlina.palova@zsfren.cz

 

Hlavní cíle:

 • výchova ke zdravému životnímu stylu, zdravému postoji k životu a zdraví
 • udržování kázně
 • podpora sociálních dovedností žáků – komunikace, řešení konfliktů, týmová spolupráce…
 • formování postojů k odmítnutí sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
 • formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů apod.
 • vedení žáků ke správnému způsobu řešení konfliktů bez vulgarit, slovního nebo fyzického napadání
 • formovat osobnost žáka tak, aby si vážil svého zdraví, uměl správně nakládat s volným časem a zvládal základní sociální dovednosti
 • vést žáky k ochraně svého i cizího majetku
 • vést žáky k úctě ke svému i cizímu  životu
 • pozornost věnovat projevům domácího násilí, zneužívání a týrání dětí, ohrožování mravní výchovy dítěte
 • informovat a zapojit do preventivních aktivit zákonné zástupce
 1. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

Prevence je součástí školního vzdělávacího programu a školního řádu.
Prevence rizikového chování je celospolečenským problémem ,dotýká se i žáků,kteří navštěvují naši školu.
Výchovně vzdělávací působení je součástí našeho dlouhodobého preventivního programu.
Práce pedagogů je ovlivňována individuálními zvláštnostmi žáků ( žáci s LMP), specifikem je rodinný charakter školy a malý počet žáků ve třídách i ve škole.
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou na počátku školního roku seznámeni s metodickými pokyny k prevenci sociálně patologických jevů :
Při řešení SPJ spolupracuje ve škole třídní učitel, výchovný poradce, který je zároveň i metodikem školní prevence  a ředitelka školy.

Pedagogičtí pracovníci průběžně sledují situaci v třídních kolektivech a aktuálně řeší případné problémy.

Formálně preventivní poradenský tým není ustaven.
Metodik prevence spolupracuje s třídními učiteli,odborníky, zajišťuje akce, přednášky a besedy, případně doporučuje  vhodné programy.
K předávání informací žákům slouží informační nástěnka na chodbě školy, jsou zde uvedeny konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence a další důležité kontakty  a telefonní čísla.

V době přestávek, před začátkem vyučování a před začátkem odpoledního vyučování vykonávají pracovníci školy dozor ve všech prostorách školy, s důrazem na místa, kde by mohlo docházet k sociálně patologickým jevům( WC, šatny, prostoty před tělocvičnou a dílnou, vestibul).
Užívání  návykových látek, jejich nošení a distribuce ve škole je řešena školním řádem.
Projevy šikany řeší Program proti šikanování a Krizový plán.
Většina žáků má důvěru ke svému třídnímu, informují ho o vztazích uvnitř kolektivu, problémech, které se objevují. Třídní učitel má tedy možnost se velmi brzy dozvědět o možných problémech v kolektivu a včas zamezit případnému vzniku krizových jevů. Díky těmto vztahům může třídní učitel také velmi výrazně působit na žáky, ovlivňovat jejich chování .
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1

MP MŠMT k výchově proti rasismu, xenofobii a intoleranci č.j.14 423/99-22
MP MŠMT k jednotnému postupu uvolňování a omlouvání žáků č.j.10794/2002-14
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu č.j.11691/2004-24
Informace MŠMT ke spolupráci škol a šk. zařízení s policií ČR

 1. Plán akreditovaného vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ

 Dle aktuální nabídky DVPP.

 1. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

(Škola zákonným zástupcům nabízí různé možnosti spolupráce :

–       informace prostřednictvím žákovské knížky, na 1. stupni prostřednictvím deníčků
–        záko mohou školu kontaktovat telefonicky, elektronickou poštou
–       konzultační hodiny jednotlivých vyučujících , výchovného poradce a metodika prevence
–       domluvené, v případě nutnosti i nedomluvené návštěvy
–       rodiče se mohou obracet s dotazy a podněty na vedení školy
–       dny otevřených dveří
–       žákovská vystoupení
–       třídní schůzky – 5x ročně
–       školská rada ( 2 zástupci rodičů)

V případě řešení náznaků násilí a jiných sociálně patologických jevů je situace neprodleně řešena třídním učitelem, výchovným poradcem a metodikem školní prevence, ředitelkou školy a zákonným zástupcem žáka.
K řešení vztahových problémů ve třídách slouží na 2. stupni třídnické hodiny,  ve speciální třídě třídnické chvilky.
Rodiče se v případě problémů mohou obrátit na kteréhokoli pedagogického pracovníka.

 1. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

(Školní ples, výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, drakiáda, kulturní akce,…)

 

Název aktivity3) Datum konání Vedoucí programu
Informace ve školním zpravodaji průběžně Ředitelka školy, VP a ŠP
Informace na nástěnce Průběžně Vp a ŠP
Informace na webových stránkách školy Průběžně Ředitelka školy, Vp a ŠP

3) Přidejte řádky podle potřeby

Další aktivity:

 

Den otevřených dveří   Všichni pedagogové
Sběrová aktivita – papír, eletro odpad , plast celoročně Všichni pedagogové
Sbírka potravinové pomoci říjen Všichni pedagogové
Vánoční besídka prosinec Všichni pedagogové
Den dětí   Všichni pedagogové
Oblastní dopravní soutěž žáků ZŠ praktických II. pololetí  
Oblastní dopravní soutěž žáků ZŠ speciálních II. pololetí  
Slavnostní ukončení školního roku   TU 9.r. a 10 r.

 

Vzájemná spolupráce školy a rodiny je základním předpokladem pro školní úspěšnost žáků a prevenci rizikového chování.

Rodičům nabízíme :

–  poradenské služby (třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální konzultace)

–  nabídka spolupráce při řešení problémů (poskytnutí kontaktních adres na odborníky a specializovaná pracoviště)

Škola je otevřená k jednání s rodiči po celou dobu provozu, upřednostňujeme předem domluvené schůzky, ale v případě potřeby  vycházíme rodičům vstříc i neplánovaně.

–         informace pro žáky a rodiče formou nástěnných novin
–         přednášky a besedy dle možností a aktuální nabídky
–         pravidelná kontrola schránky důvěry
–         spolupráce všech vyučujících
–         pravidelná kontrola žákovské knížky ze strany třídního učitele a zákonného zástupce
–         konzultační hodiny, třídní schůzky, dny otevřených dveří
–         webové stránky školy
–         vydávání školního zpravodaje

 1. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY

 (Popis opatření vedoucích ke zlepšení způsobu spolupráce s odborníky, lékaři, policií, odborem sociálních věcí MÚ, …, způsob většího zapojení okolí do činnosti školy. Rámcový časový harmonogram jednotlivých kroků, setkání s pracovníky jednotlivých institucí. U školního násilí např. domluvení se na konkrétní spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí v řešení případů, kdy agresoři a jejich rodiče nechtějí problém řešit, spolupráce s policií…)

–         spolupráce se sociálním odborem Městského úřadu ve Frenštátě p. R a sociálními odbory v místě bydliště dojíždějících žáků
–         spolupráce s Městskou policií ve Frenštátě p. R. a Policií ČR
–         spolupráce s Centrem volného času ASTRA Frenštát p. R.
–         spolupráce s organizacemi ve městě ( Klub Kryt, Fit studio…)
–         spolupráce se středisky výchovné péče a jinými odbornými pracovišti
–         spolupráce s SPC Nový Jičín
–         spolupráce s PPP Ostrava
–         média (informace o aktivitách školy v místním tisku)
–         spolupráce s dětskými a odbornými lékaři
–         spolupráce s poradnou pro ženy a dívky Rožnov p. R.
–         spolupráce s dalšími organizace dle aktuální nabídky
–         spolupráce se ZUŠ ( možnost účasti na jejich akcích)
–         spolupráce s MěKS

 1. ŽÁCI

 (Způsob seznámení žáků s činností ŠMP a možnostmi pomoci – Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + způsob odpovídání na dotazy, e-mailová schránka důvěry,…) a v jakých záležitostech (min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb., např. šikana, násilí – ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti,…) ho mohou kontaktovat.

U školního násilí např. založení dětského parlamentu – zeptat se žáků co by školní násilí pomohlo snížit, zapojení žáků do akcí školy…)

 Na začátku školního roku jsou žáci třídními učiteli poučeni o školním řádu, dostanou informaci o schránce důvěry a konzultačních hodinách třídních učitelů, výchovného poradce a metodika školní prevence – informace jsou i pro rodiče uvedeny v žákovských knížkách a na informační nástěnce.
Každý žák má napsáno v žákovské knížce a potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen se školním řádem a poučen o důsledcích jeho porušení.
Škola klade také důraz na jednorázové aktivity, kterými se snaží žákům poskytnout náměty k využívání volného času – výlety, exkurze, návštěvy besed, divadla, výstavy, filmová představení, různé soutěže – školní i okresní.
Škola nabízí žákům tyto zájmové kroužky : dle aktuální nabídky a zájmu žáků.
Další akce zajišťuje škola i podle aktuálních nabídek.
Zdravý životní styl se snažíme  propagovat  celoročně v rámci projektových vyučování.

 1. POGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

(Viz Program proti šikanování – z důvodu větší přehlednosti je návrh jeho struktury zpracován zvlášť. Můžete jej buď vložit do MPP, nebo jej zpracovat zvlášť a uvést zde na něj odkaz.)

 Samostatná příloha – program proti šikanování, krizový plán

     2. PROGRAM OSTATNÍCH PREVENTIVÍCH AKTIVIT

(Při volbě náplně a typu programu z hlediska věku se řiďte dokumentem MŠMT – Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení, který mimo jiné popisuje potřebné znalostní kompetence žáků a způsob realizace k nim vedoucích aktivit v jednotlivých ročnících (ke stažení na www.pppnj.cz) a z bloku A.Zmapování situace pro stanovení ŠPS.)

     2.1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov

(Aktivity které jsou součástí učebního plánu – nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací,…, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů,…)

 ZŠ praktická:

Aktivity v rámci výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni jsou především otázky zdravého životního stylu, zdravé výživy, osobního bezpečí a partnerství součástí předmětu Člověk a jeho svět, Pracovní výchova, Tělesná výchova.
Na 2. stupni jsou tato témata a další témata, např.partnerství, rodičovství, etické stránky sexu a závislostí obsahem předmětu Přírodopis, Pracovní výchova, Tělesná výchova, Výchova k občanství a Výchova ke zdraví.

ČESKÝ JAZYK –  1.- 9. ročník

-posilování komunikačních dovedností – řešení konfliktů přiměřenými komunikačními prostředky

Informační a komunikační technologie –  4.- 9. ročník

– vyhledávání informací, využití v praktickém živote, využití výukového programu
Sexuální výchova, nebezpečí kyberšikany, facebook

Člověk a jeho svět 1. – 5.r.

Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví

Dějepis 6. – 9.r.

–         lidská práva, kulturní rozdíly

Výchova k občanství 6. – 9.r.

–         Člověk a společnost
–         Stát a právo
–         Péče o občana
–         Kriminalita, rasismus, šikana, závislosti

Přírodopis 6. – 9.r.
–         rodina, výživa, pohyb

Zeměpis 6. – 9.r.
–         multikultura

Chemie 9.r.
–         alkohol, působení alkoholu, léčiva, drogy

Hudební výchova 1. 9.r.
–         emoce, rozdílnost kultur, relaxační hudba

Výtvarná výchova 1. – 9.r.
–         pocity, nálady, možnost seberealizace

Tělesná výchova 1. – 9.r.

Zdravotní stav, všestranný rozvoj, fair play

Výchova ke zdraví 7. – 9.r.
– bezpečné chování, ochrana zdraví, zdraví jako lidská hodnota, návykové látky

 

ZŠ speciální

Na ZŠ speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým mentálním postižením, žáci s kombinovanými vadami a žáci s autismem. Vzhledem ke svému postižení by se tito žáci mohli snadno stát terčem manipulace a šikany.
Žáci 4. – 10. ročníku jsou vzděláváni dle vzdělávacího programu Kostičky.
Ve vzdělávacích programech jsou obsažena témata zdravého stravování a zdravého životního stylu, významu pohybu pro rozvoj člověka, škodlivosti kouření, chování k cizím lidem.
Stěžejní úkol spočívá na třídní učitelce, která žáky zná nejlépe a dokáže rozpoznat, kdy s dítětem není něco v pořádku.  Vždy volí vhodnou formu sdělení citlivých informací.
Veškeré případné problémy konzultuje se zákonnými zástupci, včetně změn zdravotního stavu žáků, změny jejich nálad a chování.

 

 1. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě

(Aktivity které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním této ŠPS  např. pomocí dotazníku atd.. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních SPJ: násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance,… na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu můžete použít samostatnou následující tabulku.)

Programy prevence dle aktuální nabídky PPP Ostrava.
Spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky Rožnov p. R.
Zaměřujeme se na aktivity, které nejsou finančně náročné nebo jsou pro školy službou zdarma.

Datum: 25. 9. 2017
Jméno a podpis ředitele školy: PaedDr. Pavlína Palová
Jméno a podpis školního metodika prevence: Ing. Petr Klauda