PLÁN  PREVENCE  NA ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

 • výchova ke zdravému životnímu stylu, zdravému postoji k životu a zdraví
 • udržování kázně
 • podpora sociálních dovedností žáků – komunikace, řešení konfliktů, týmová spolupráce…
 • formování postojů k odmítnutí sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
 • formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů apod.
 • vedení žáků ke správnému způsobu řešení konfliktů bez vulgarit, slovního nebo fyzického napadání
 • formovat osobnost žáka tak, aby si vážil svého zdraví, uměl správně nakládat s volným časem a zvládal základní sociální dovednosti
 • vést žáky k ochraně svého i cizího majetku
 • vést žáky k úctě ke svému i cizímu  životu
 • pozornost věnovat projevům domácího násilí, zneužívání a týrání dětí, ohrožování mravní výchovy dítěte
 • informovat a zapojit do preventivních aktivit zákonné zástupce