PLÁN  PREVENCE  NA ŠKOLNÍ  ROK  2017/2018

 

Cíl:    –     úzká spolupráce s rodiči, odborná setkávání v rámci projektu Ach ty počty

  • – nabídka volnočasových aktivit SVČ Astra Frenštát p. R.

–          začleňování žáků do zájmových útvarů a nepovinných předmětů školy

–          zdravý životní styl

–          prvky etické výchovy

–          rozšiřování kulturního povědomí žáků

–          speciálně-pedagogické terapie

 

Činnosti prevence ve speciální třídě

 

Spolupráce s rodiči:

–          každodenní pohovory s rodiči v rámci konzultačních hodin

–          předávání informací o činnostech a akcích školy (nástěnka, deníček, ŽK)

–          pravidelné třídní schůzky

–          společné akce a projektová vyučování s rodiči (výlety, vystoupení, aj.)

 

Spolupráce s organizacemi volného času:

–          vyvěšování informačních letáků a ústní nabídky akcí konaných CVČ Astra a jinými organizacemi pro volnočasové aktivity

 

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů školy:

–          začleňování žáků do zájmových útvarů školy (přírodovědný kroužek)

–          zařazení žáků na nepovinný předmět (Logopedie) dle doporučení SPC

 

Zdravý životní styl:

–          individuální pomoc při dodržování zdravého životního stylu (režim dne, jídlo ve stejnou dobu atd.)

–          pitný režim o přestávkách

–          nabídka začleňování žáků do programu „Školní mléko“

–          nabídka začleňování žáků do programu „Ovoce do škol“

–          podpora správných hygienických návyků (Kapičkové pravidlo, Košťátkové pravidlo, Mydlinkové pravidlo)

–          dodržování režimu odpočinku a přestávek (relaxační činnosti ve třídě, Želvičkové pravidlo)

 

Prvky etické výchovy:

–          vytváření podmínek pro vlastní vyjádření názoru (třídnické hodiny, individuální pohovory s žáky)

–          základy slušného chování (Srdíčkové pravidlo, Pusinkové pravidlo, Ouškové pravidlo)

 

Rozšiřování kulturního povědomí žáků:

–          společné kulturní a společenské akce (Studénecký muzikálový Kapřík aj.)

–          návštěva divadelních a filmových představení v kině Frenštát p. R. (kino O medvědu Ondřejovi)

–           přednášky a prezentace v Muzeu Frenštát p.R. (Od kolébky do školy, Kdo bydlí    u vody, Vánoční program aj.)

–          seznámení s nabídkou kulturně-vzdělávacích akcí knihovny Frenštát p. R.

 

Speciálně-pedagogické terapie:

–          hippoterapie (Jezdecká olympiáda na Ranči Hermelín v Novém Jičíně)

–          míčkování (dle individuální potřeby žáků)

–          dramaterapie (muzikoterapeutické pohádky)

–          nácvik autorelaxace v rámci hodin TV

 

K naplňování výše uvedených cílů dochází i v rámci výuky průřezových témat                        a mezipředmětových vazeb dle ŠVP Kostičky.

 

Zpracoval:

Ing. Petr Klauda