Novela vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a dalších vyhlášek
Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky,  zveřejněna dne 17.6.2016 v částce 74 Sbírky zákonů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení části deváté čl. X bodů 2 a 3, 5 až 7, 9 až 11 a 17, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2016.

PSYCHOLOG

Organizace využívá služeb odborného poradenského zařízení SPC Nový Jičín.
Od školního roku 2016/17 je možné využít i služby externího psychologa školy, kterým je Mgr. Marta Pavelcová.
Kontaktní údaje:  psycholog@zsfren.cz

Standardní činnosti školního psychologa
(dle přílohy č. 3 vyhlášky č 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) 

III. Standardní činnosti školního psychologa
01.09.2016
1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
01.09.2016
2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.
01.09.2016
III.I. Diagnostika a depistáž
01.09.2016
1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
01.09.2016
2. Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
01.09.2016
3. Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
01.09.2016
4. Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
01.09.2016
5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
01.09.2016
6. Screening, ankety, dotazníky ve škole.
01.09.2016
III.II. Konzultační, poradenské a intervenční práce
01.09.2016
1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
01.09.2016
2. Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
01.09.2016
3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
01.09.2016
4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
01.09.2016
5. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
01.09.2016
6. Kariérové poradenství u žáků.
01.09.2016
7. Techniky a hygiena učení pro žáky.
01.09.2016
8. Skupinová a komunitní práce s žáky.
01.09.2016
9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
01.09.2016
10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
01.09.2016
11. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
01.09.2016
12. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
01.09.2016
13. Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
01.09.2016
14. Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.
01.09.2016
III.III. Metodická práce a vzdělávací činnost
01.09.2016
1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
01.09.2016
2. Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
01.09.2016
3. Metodická pomoc třídním učitelům.
01.09.2016
4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
01.09.2016
5. Účast na pracovních poradách školy.
01.09.2016
6. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
01.09.2016
7. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.