Základní škola speciální a Mateřská škola speciální,

Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

Komenského 64, 741 01  Nový Jičín

                                    

Speciálně pedagogické centrum

                                                    Telefon: 556 706 262  * E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

___________________________________________________________________________________________________

Prohlášení

 

Prohlašujeme, že jsme byli seznámeni s důvodem, pro který škola:

název, adresa školy:…………………………………………………..…………………………

navrhuje speciálně pedagogické pozorování našeho dítěte

jméno:………….……………….……………..………,  datum narození:………………………

bytem:…………………………………………………..……, pracovníkem SPC Nový Jičín.

Souhlasíme – nesouhlasíme* se speciálně pedagogickým pozorováním a zasláním závěrů výše uvedené škole.

 * nehodící se škrtněte                         Jméno zákonného zástupce:………………………………

Datum: ……………………               Podpis zákonného zástupce: ……………………….…….

 

Zprávu se závěry z pozorování dítěte si mohou rodiče vyžádat v SPC Nový Jičín

telefonicky (556 706 262) nebo e-mailem (spc.nj@specskolanj.cz).