ŠKOLSKÁ RADA

Podle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při Základní škole, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace zřízena školská rada. Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a  třetinu členů jmenoval zřizovatel. Volební období členů školské rady je  tři roky. Aktuální volební období je zahájeno školním rokem 2017/18.

AKTUÁLNÍ  SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY funkční období od  září 2017
zástupci zřizovatele:
RNDr. Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát p.R.
MUDr. Petra Šmajstrlová

zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků školy:
paní Renáta Šrubařová
paní Gabriela Menšíková

zástupci pedagogických pracovníků:
Ing. Petr Klauda
Mgr. Nikol Synková

1.jednání školské rady ve školním roce 2017/18 proběhlo dne 23.10.2017. Na tomto jednání byly projednány výsledky voleb do školské rady, proběhla volba předsedy a místopředsedy školské rady, volba jednacího řádu. Projednány byly informace o organizačních opatřeních školního roku 2017/18, personálních změnách, aktuální informace o probíhající inkluzi ve školách, projektové aktivity organizace, inspekční zpráva ČŠI a Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2016/17.

Školská rada schválila:
– do funkce předsedy ŠR Ing. P. Klaudu, do funkce místopředsedy RNDr. I. Hermana
– jednací řád školské rady
– Zprávu o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2016/17