ZÁPIS ŽÁKŮ do 1.ročníku 2018/19 ve středu 11.4.2018 od 13:00 do 16:00 hodin

Zápis je určen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (postižení mentální, tělesné, smyslové, autismus, dětem s více vadami). Pro tyto děti není závazná spádovost škol ve městě. Žádáme zákonné zástupce, aby k zápisu dětí přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Náhradní termín je možné domluvit telefonicky na 556 835 737 nebo 731 574 059.
K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, a děti, které měly odloženou školní docházku

Podmínky pro přijetí

o   vyplnění formuláře přihlášky – osobně při zápis
o   absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky
o   doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
o   souhlas zákonného zástupce se vzděláváním dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Podmínky udělení odkladu školní docházky

o   písemná žádost zákonných zástupců,
o   doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře

Kapacita

o   žáci splňující podmínky pro přijetí jsou přijímáni bez omezení počtu

ředitelka školy PaedDr. Pavlína Palová