AKTUALITA 22.6.2020
PROVOZ BUDOVY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN
V době hlavních prázdnin bude probíhat rekonstrukce sociálního zřízení a budova školy bude pro veřejnost uzavřena. Sekretariát bude v provozu v omezeném režimu 1.-10.7.2020 mezi 7.00-12.00 a 12.30 -15.30 hod, 3.-31.8.2020 mezi 7.00 – 12.00 a 12.30 – 15.30 hod.

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Předání vysvědčení se mohou zúčastnit všichni žáci školy, tedy i ti, kteří měli do konce školního roku domácí vyučování, pokud nemají příznaky onemocnění nebo nařízenou karanténu. Zákonný zástupce žáka si může vysvědčení vyzvednout i bez osobní přítomnosti žáka denně od 26.6.2020 do 30.6.2020 mezi 7.30 a 15.30 hod nebo po předchozí domluvě s TU i v jiném termínu.

AKTUALITA 15.6.2020
Hodnocení žáků za druhé pololetí a předání vysvědčení
Hodnocení žáků Základní školy, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace za 2. pololetí 2019/20 vychází z Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Hodnocení bude vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy, 
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

O hodnocení budou zákonné zástupce informovat třídní učitelé do 19.6.2020. V pondělí 22.6.2020 projednají hodnocení pedagogové na jednání pedagogické rady.


Předání vysvědčení se mohou zúčastnit všichni žáci školy, tedy i ti, kteří měli do konce školního roku domácí vyučování, pokud nemají příznaky onemocnění nebo nařízenou karanténu.

PROVOZ BUDOVY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN
V době hlavních prázdnin bude probíhat rekonstrukce sociálního zřízení a budova školy bude pro veřejnost uzavřena. Sekretariát bude v provozu v omezeném režimu 1.-10.7.2020 mezi 7.00-12.00 a 12.30 -15.30 hod, 3.-31.8.2020 mezi 7.00 – 12.00 a 12.30 – 15.30 hod.


V neodkladných záležitostech se na nás obraťte elektronickou formou, případně telefonicky. V době hlavních prázdnin bude probíhat rekonstrukce sociálního zřízení a budova školy bude pro veřejnost uzavřena. Sekretariát bude v provozu v omezeném režimu 1.-10.7.2020 mezi 7.00-12.00 a 12.30 -15.30 hod, 3.-31.8.2020 mezi 7.00 – 12.00 a 12.30 – 15.30 hod.

10.6.2020
Účast žáků 1. stupně zůstává až do 30.6.2020 dobrovolná. Ve škole jsou aktuálně dvě skupiny žáků 1. stupně. V obou skupinách je volná kapacita pro zařazení dalších žáků. Podle MŠMT ředitel může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.

Účast žáků 2. stupně za účelem dobrovolných socializačních aktivit a konání konzultací třídnických hodin je možná pro přihlášené žáky ve dnech 8.6.,10.6.,15.6., 17.6.,22.6.,24.6. Ve škole je aktuálně jedna skupina žáků 2. stupně. V této skupině je volná kapacita pro zařazení dalších žáků.

27.5.2020 AKTUALITA
Vážení rodiče, na základě zveřejněných informací se snažíme aktualizovat možnou organizaci osobní přítomnosti pro žáky naší školy. Vzhledem k současnému působení většího počtu žáků ZŠ Tyršova 913 v budově, přerušenému provozu školní jídelny Hotelové školy a nedostatečnému provoznímu prostoru – sociálního zařízení, si prosím pečlivě pročtěte následující organizační pokyny.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je
• s účinností od 1. června 2020 možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy speciální a žáků 1. stupně základních škol/tříd zřízených pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami chování. Docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně a žáků ZŠ speciální naší školy budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze ŠVP školy. Družina nebude poskytována. Škola povede evidenci o docházce žáků do školy v rámci dané skupiny.  Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Vzdělávací aktivity mimo areál školy jsou možné s předchozím informováním zákonného zástupce. Vzdělávací aktivity budou probíhat denně 4 vyučovací hodiny.
Zákonný zástupce  je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. Zájem o docházku žáků 1.   stupně do školy vyjádří zákonní zástupci do pátku 29.5.2020 do 12.00 osobně, telefonicky  nebo e-mailem. O složení skupin bude rozhodnuto po zjištění zájmu zákonných zástupců.

Žáky vyzvedává u zadního vchodu do budovy (ze školního dvorku) v 7.50 pověřený pedagogický pracovník, který je odvádí do školy. Totéž platí pro režim odchodu žáků ze školy v 11.40 hod.  Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

Žáci nevstupují do prostor šaten, přecházejí rovnou do 1. patra budovy a přezouvají se tam na  vyhrazeném místě.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Při dodržení rozestupu 1,5 metru je nemusí žáci ani pedagogové ve škole nosit. Povolené výjimky projedná se zákonnými zástupci třídní učitel. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Každý žák bude vybaven denně čistým ručníkem k osobnímu použití.


Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka pověřenému pedagogickému pracovníkovi ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o  seznámení s vymezením rizikových skupin. Datum na čestném prohlášení bude v ten den, kdy žák nastoupí nebo o 1 den dříve.

Jídelna Hotelové školy do 30.6.2020 nevaří. Školní družina nebude v provozu.
Podrobné informace předají dne 28.5.2020 zákonným zástupcům třídní učitelé.

Věřím, že pobyt žáků ve ztížených podmínkách při vzájemné toleranci, pochopení a dodržování pravidel zvládneme.


• s účinností od 8. června 2020 bude umožněna osobní přítomnost ve škole žákům 2. stupně za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací třídnických hodin. Hlavní vzdělávací aktivitou bude pro žáky 2. stupně do 30.června 2020 vzdělávání na dálku.

Informace zákonným zástupcům o organizaci konzultací nebo třídnických hodin budou předány nejpozději v úterý 2.6.2020. Zájem o účast žáka na konzultacích nebo třídnických hodinách vyjádří zákonní zástupci do čtvrtku 4.6.2020 do 12.00 osobně, telefonicky  nebo e-mailem.
Výuka bude probíhat v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.40 hod.


30.4.2020
Podle materiálu MŠMT : OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole od 11.5.2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy se netýká žáků naší školy. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále z rozhodnutí MŠMT pokračovat distanční výuka do 30.6.2020.

Osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ od 25.5.2020 na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin se netýká žáků naší školy. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále z rozhodnutí MŠMT pokračovat distanční výuka do 30.6.2020. 

červen 2020
Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupni ZŠ v průběhu měsíce června 2020 se netýká žáků naší školy. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále z rozhodnutí MŠMT pokračovat distanční výuka do 30.6.2020. 


30.4.2020
Podle materiálu MŠMT : OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole od 11.5.2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy se netýká žáků naší školy. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále z rozhodnutí MŠMT pokračovat distanční výuka do 30.6.2020.

Osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ od 25.5.2020 na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin se netýká žáků naší školy. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále z rozhodnutí MŠMT pokračovat distanční výuka do 30.6.2020. 

červen 2020
Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupni ZŠ v průběhu měsíce června 2020 se netýká žáků naší školy. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále z rozhodnutí MŠMT pokračovat distanční výuka do 30.6.2020. 

9.4.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének neplatí pro osoby se závažnými poruchami autistického spektra.

20.3.2020
Vláda ČR schválila od 19.3.2020 zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje. Vyzýváme všechny k dodržování tohoto opatření při osobním kontaktu se zaměstnanci školy. Děkuji. PaedDr. Pavlína Palová

Vláda ČR schválila možnost OČR pro žáky do 13 let – potvrzení vydáváme e-mailem nebo osobně ve škole v pátek 20.3.2020 a v pondělí 23.3.2020 v době 8.00-12.00 a 12.30-16.00 hod. Pro upřesnění předání nás, prosím, kontaktujte telefonicky na 731 574 059.
PaedDr. Pavlína Palová

17.3.2020
Vážení zákonní zástupci, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci a na základě rozhodnutí vlády ČR o omezení volného pohybu osob Vás žádám od 17.3.2020 o dodržování výhradně elektronického nebo telefonického kontaktu se zaměstnanci školy bez osobní návštěvy ve škole. Děkuji za pochopení.
PaedDr. Pavlína Palová

16.3.2020
Vážení zákonní zástupci, informativní schůzka se zástupci MIKASY, která měla proběhnout 17.3.2020, se prozatím ruší. O náhradním termínu Vás budeme informovat, až bude situace stabilizovaná.
Stejně tak všechny ostatní aktivity školy a školní družiny se ruší do odvolání.
V případě potřeby kontaktujte zaměstnance školy přednostně telefonicky na tel. čísle 731 574 059 nebo e-mailem. Veškeré kontakty (i na jednotlivé pedagogy) najdete na webu školy: www.zsfren.cz.

10.3.2020
Vážení zákonní zástupci, škola včetně školní družiny a školní jídelny Hotelové školy zůstávají uzavřeny z rozhodnutí vlády ČR do odvolání. Veškeré plánované akce školy jsou zrušeny. K vystavení Žádosti o ošetřovné při uzavření školy (dítě do 10 let), kontaktujte školu osobně, telefonicky na tel. 556 835 737 nebo e-mailem skola@zsfren.cz Tento doklad Vám můžeme poslat elektronicky nebo si jej můžete vyzvednout osobně ve škole v době 7.00-12.00 12.30 -15.30 hod. u paní Slimáčkové (nejlépe po předchozí tel. domluvě).

  PaedDr. Pavlína Palová