Základní informaceEVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2019/2020

Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22
k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument a je aktualizován do ročního školního programu EVVO. Školní program EVVO je úzce provázán s ŠVP zejména v rovině vzdělávacích cílů a výstupů, výchovných a vzdělávacích strategií, forem výuky, učebních osnov a evaluace. Program EVVO chceme realizovat zejména v podmínkách školy takovými činnostmi, které mají praktický význam, jsou tedy vhodné pro naše žáky.

1. Vymezení pojmu EVVO
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti, výchovou působení na city a vůli a osvětou se označují speciální způsoby předávání informací (zejména dospělé populaci).
EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního prostředí.

EVVO klade prioritní důraz na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí apod.
Naše škola EVVO nevyučuje jako samostatný předmět, ale promítá se napříč učebními osnovami všech předmětů. V dlouhodobé perspektivě škola zajišťuje pro plnění úkolů v oblasti EVVO:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • materiální, prostorové a finanční zajištění
  • environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu.

Na škole není zřízena samostatná funkce koordinátora EVVO. Na integraci témat EVVO do výuky, plánování a realizaci EVVO spolupracují všichni pedagogové školy.
Hlavními úkoly v oblasti EVVO na škole jsou:

  • vytvářet ve vzájemné spolupráci všech pedagogů a ostatních partnerů školní program EVVO
  • dbát, aby byl školní plán EVVO v souladu s další dokumentací školy
  • realizovat EVVO na škole i školském zařízení
  • spolupracovat s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou) v regionu, se středisky ekologické výchovy a ostatními školami