Základní informaceEVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO pro období 2022-2024

 

Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22
k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Školní program EVVO je úzce provázán s ŠVP zejména v rovině vzdělávacích cílů a výstupů, výchovných a vzdělávacích strategií, forem výuky, učebních osnov a evaluace.

Program EVVO chceme realizovat v podmínkách školy takovými činnostmi, které mají praktický význam, jsou tedy vhodné pro naše žáky a budou přispívat k ochraně životního prostředí i v jejich budoucím životě.

1. Vymezení pojmu EVVO
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti, výchovou působení na city a vůli a osvětou se označují speciální způsoby předávání informací (zejména dospělé populaci).
EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního prostředí.

EVVO klade prioritní důraz na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí apod.
Naše škola EVVO nevyučuje jako samostatný předmět, ale promítá se napříč učebními osnovami všech předmětů. V dlouhodobé perspektivě škola zajišťuje pro plnění úkolů v oblasti EVVO:

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • materiální, prostorové a finanční zajištění
 • environmentálně vhodný provoz školy a školního areálu.

Na škole není zřízena samostatná funkce koordinátora EVVO. Na integraci témat EVVO do výuky, plánování a realizaci EVVO spolupracují všichni pedagogové školy.
Hlavními úkoly v oblasti EVVO na škole jsou:

 • vytvářet ve vzájemné spolupráci všech pedagogů a ostatních partnerů školní program EVVO
 • dbát, aby byl školní plán EVVO v souladu s další dokumentací školy
 • realizovat EVVO na škole i školském zařízení
 • spolupracovat s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou) v regionu, se středisky ekologické výchovy a ostatními školami

  Analýza stavu školy v oblasti EVVO

   

  Odpady

 • organizace má zabezpečen pravidelný měsíční svoz komunálního odpadu a plastů, sleduje naplněnost kontejnerů a v případě potřeby upravuje jeho velikost
 • je pověřená osoba pověřená sběrovými aktivitami organizace – Mgr. K. Smilková a organizuje sběry vyřazených alektrospotřebičů, baterií, starého papíru, starého pečiva, sezónní sběry plodů (kaštany apod.)
 • informační nápisy, které by informovaly o sběrových aktivitách, jsou zpracovány jen částečně
 • jsou určena sběrná místa separovaného odpadu – plasty, papír, kartonové krabice, jednorázových ochranných prostředků
 • na školní zahradě je ualožena kompostér k likvidaci bioodpadu ze školní zahrady
 • organizace je zapojena do programu Recyklohraní
 • Voda

 • jsou průběžně sledovány měsíční spotřeby vody a prováděna srovnávací analýza spotřeby
 • jsou realizována  technická opatření na snižování spotřeby vody (čidla splachování na chlapeckých WC, myčka nádobí ve školní cvičné kuchyňce apod.)
 • jsou realizována úsporná opatření pro zalévání květin instalací chrličů a zásobníků na dešťovou vodu
 • informační nápisy, které by informovaly o způsobu šetření, jsou zpracovány jen částečně
 • Energie

 • zaměstnanci jsou seznámeni s dokumentem Energerického desatera MSK
 • zaměstnanci jsou seznámeni s dokumentem plánu a provozními postupy na snížení spotřeby energií Energetické úspory
 • jsou instalována čidla pohybu v šatnách a na sociálních zařízeních
 • jsou nainstalovány světelné energetické zdroje (zářivky) a je v jednání jejich výměna za energeticky úspornější
 • jsou realizována technická opatření na snižování spotřeby energie při vytápění – termoregulační ventily
 • jsou realizována technická opatření na snižování spotřeby energie při vytápění – kontrola seřízení plastových oken a dveří
 • informační nápisy, které by informovaly o způsobu šetření, jsou zpracovány jen částečně
 • jsou průběžně sledovány měsíční spotřeby energií a prováděna srovnávací analýza spotřeby
 • Prostředí školy

 • je pověřená osoba zodpovídající za ekonomický provoz budovy Mgr. Ing. Petr Klauda
 • je zpracován dokument plánu a provozních postupů na snížení spotřeby energií Energetické úspory
 • existuje komunikační a informační systém v oblasti EVVO – webové stránky organizace, nástěnka v 1. patře budovy, sdílený zdroj metodických materiálů
 • spolupráce s veřejností – funkční zapojení zákonných zástupců a veřejnosti do sběrových aktivit
 • je pověřena zodpovědná osoba za zeleň organizace p. M. Backová
 • je pověřena zodpovědná osoba za Pv školní zahrada Mgr. K. Smilková
 • ve školním roce 2021/22 byly zahájeny práce na využití školního dvorku jako přírodní učebny
 • organizace realizuje školní projekty a projektová vyučování s EVVO tématikou
 • na údržbě zeleně v okolí školy organizace spolupracuje s TS města Frenštát p.R.
 • Politika nákupu a hospodaření

 • organizace využívá k nákupu energií aukce zřizovatele (elektrická energie)
 • organizace využívá k nákupu kancelářského materiálů a úklidových potřeb aukce zřizovatele
 • pro rozšířeně zeleně v prostorách školy  organizace využívá množení rostlin a dary od zákonných zástupců či veřejnosti
 • pro pěstování bylinek, květin a zeleniny organizace ve školním roce 2021/22 vybavila školní dvorek dalšími vyvýšenými záhony
 • pro činnosti žáků ve školní cvičné kuchyňce jsou využívány plody školní zahrady – ovoce, zelenina, byliny, ořechy,..
 • pro činnosti žáků ve školních dílnách je využíván materiál darů zákonných zástupců či veřejnosti (rukodělný materiál, látky, knoflíky,…)
 • učebnice a sešity nejdou vždy efektivně využívány
 • zaměstnanci jsou seznámeni s ekonomickými požadavky na využívání kopírovacích strojů v organizaci, přesto kopírování vzdělávacích materiálů vždy není efektivní a ekologické
 •  

  Silné stránky na základě SWOT analýzy

 • osobní zaměření některých pedagogů na EVVO tématiku
 • inovace projektových vyučování o témata EVVO (včelaření)
 • možnost využití školní zahrady a školní dvorku jako přírodní učebny
 • spolupráce s městem Frenštát p.R. na údržbě budovy, její ekologizaci a likvidaci odpadů
 • spolupráce se zřizovatelem – aukce energií a materiálu
 •  

  Slabé stránky na základě SWOT analýzy

 • nízká informovanost některých pedagogů
 • nevyužívání metodických materiálů a vzájemné spolupráce pedagogů
 • předimenzovavanost učitelů
 • rezervy v plnění pověřených úkolů
 •  

  Příležitosti na základě SWOT analýzy

 • možnost projektových výzev jako finančních zdrojů
 • možnost spolupráce s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi
 • možnost rozšíření využívání školního dvorku, zahrady a okolí školy jako přírodních učeben
 • osobní zaměření některých pedagogů na EVVO tématiku
 •  

  Rizika školy na základě SWOT analýzy:

 • nedostatek finančních prostředků
 • nedostatek projektových výzev
 • možná omezení provozu škol v souvislosti s epidem. situací
 • nezájem o realizaci a zapojení do aktivit v oblasti EVVO

  Analýza stavu školy v oblasti EVVO

   

  Odpady

 • organizace má zabezpečen pravidelný měsíční svoz komunálního odpadu a plastů, sleduje naplněnost kontejnerů a v případě potřeby upravuje jeho velikost
 • je pověřená osoba pověřená sběrovými aktivitami organizace – Mgr. K. Smilková a organizuje sběry vyřazených alektrospotřebičů, baterií, starého papíru, starého pečiva, sezónní sběry plodů (kaštany apod.)
 • informační nápisy, které by informovaly o sběrových aktivitách, jsou zpracovány jen částečně
 • jsou určena sběrná místa separovaného odpadu – plasty, papír, kartonové krabice, jednorázových ochranných prostředků
 • na školní zahradě je ualožena kompostér k likvidaci bioodpadu ze školní zahrady
 • organizace je zapojena do programu Recyklohraní
 •  

  Voda

 • jsou průběžně sledovány měsíční spotřeby vody a prováděna srovnávací analýza spotřeby
 • jsou realizována  technická opatření na snižování spotřeby vody (čidla splachování na chlapeckých WC, myčka nádobí ve školní cvičné kuchyňce apod.)
 • jsou realizována úsporná opatření pro zalévání květin instalací chrličů a zásobníků na dešťovou vodu
 • informační nápisy, které by informovaly o způsobu šetření, jsou zpracovány jen částečně
 •  

  Energie

 • zaměstnanci jsou seznámeni s dokumentem Energerického desatera MSK
 • zaměstnanci jsou seznámeni s dokumentem plánu a provozními postupy na snížení spotřeby energií Energetické úspory
 • jsou instalována čidla pohybu v šatnách a na sociálních zařízeních
 • jsou nainstalovány světelné energetické zdroje (zářivky) a je v jednání jejich výměna za energeticky úspornější
 • jsou realizována technická opatření na snižování spotřeby energie při vytápění – termoregulační ventily
 • jsou realizována technická opatření na snižování spotřeby energie při vytápění – kontrola seřízení plastových oken a dveří
 • informační nápisy, které by informovaly o způsobu šetření, jsou zpracovány jen částečně
 • jsou průběžně sledovány měsíční spotřeby energií a prováděna srovnávací analýza spotřeby
 •  

  Prostředí školy

 • je pověřená osoba zodpovídající za ekonomický provoz budovy Mgr. Ing. Petr Klauda
 • je zpracován dokument plánu a provozních postupů na snížení spotřeby energií Energetické úspory
 • existuje komunikační a informační systém v oblasti EVVO – webové stránky organizace, nástěnka v 1. patře budovy, sdílený zdroj metodických materiálů
 • spolupráce s veřejností – funkční zapojení zákonných zástupců a veřejnosti do sběrových aktivit
 • je pověřena zodpovědná osoba za zeleň organizace p. M. Backová
 • je pověřena zodpovědná osoba za Pv školní zahrada Mgr. K. Smilková
 • ve školním roce 2021/22 byly zahájeny práce na využití školního dvorku jako přírodní učebny
 • organizace realizuje školní projekty a projektová vyučování s EVVO tématikou
 • na údržbě zeleně v okolí školy organizace spolupracuje s TS města Frenštát p.R.
 •  

  Politika nákupu a hospodaření

 • organizace využívá k nákupu energií aukce zřizovatele (elektrická energie)
 • organizace využívá k nákupu kancelářského materiálů a úklidových potřeb aukce zřizovatele
 • pro rozšířeně zeleně v prostorách školy  organizace využívá množení rostlin a dary od zákonných zástupců či veřejnosti
 • pro pěstování bylinek, květin a zeleniny organizace ve školním roce 2021/22 vybavila školní dvorek dalšími vyvýšenými záhony
 • pro činnosti žáků ve školní cvičné kuchyňce jsou využívány plody školní zahrady – ovoce, zelenina, byliny, ořechy,..
 • pro činnosti žáků ve školních dílnách je využíván materiál darů zákonných zástupců či veřejnosti (rukodělný materiál, látky, knoflíky,…)
 • učebnice a sešity nejdou vždy efektivně využívány
 • zaměstnanci jsou seznámeni s ekonomickými požadavky na využívání kopírovacích strojů v organizaci, přesto kopírování vzdělávacích materiálů vždy není efektivní a ekologické
 •  

  Silné stránky na základě SWOT analýzy

 • osobní zaměření některých pedagogů na EVVO tématiku
 • inovace projektových vyučování o témata EVVO (včelaření)
 • možnost využití školní zahrady a školní dvorku jako přírodní učebny
 • spolupráce s městem Frenštát p.R. na údržbě budovy, její ekologizaci a likvidaci odpadů
 • spolupráce se zřizovatelem – aukce energií a materiálu
 •  

  Slabé stránky na základě SWOT analýzy

 • nízká informovanost některých pedagogů
 • nevyužívání metodických materiálů a vzájemné spolupráce pedagogů
 • předimenzovavanost učitelů
 • rezervy v plnění pověřených úkolů
 •  

  Příležitosti na základě SWOT analýzy

 • možnost projektových výzev jako finančních zdrojů
 • možnost spolupráce s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi
 • možnost rozšíření využívání školního dvorku, zahrady a okolí školy jako přírodních učeben
 • osobní zaměření některých pedagogů na EVVO tématiku
 •  

  Rizika školy na základě SWOT analýzy:

 • nedostatek finančních prostředků
 • nedostatek projektových výzev
 • možná omezení provozu škol v souvislosti s epidem. situací
 • nezájem o realizaci a zapojení do aktivit v oblasti EVVO
 •  

Analýza stavu školy v oblasti EVVO

 

Odpady

 • organizace má zabezpečen pravidelný měsíční svoz komunálního odpadu a plastů, sleduje naplněnost kontejnerů a v případě potřeby upravuje jeho velikost
 • je pověřená osoba pověřená sběrovými aktivitami organizace – Mgr. K. Smilková a organizuje sběry vyřazených alektrospotřebičů, baterií, starého papíru, starého pečiva, sezónní sběry plodů (kaštany apod.)
 • informační nápisy, které by informovaly o sběrových aktivitách, jsou zpracovány jen částečně
 • jsou určena sběrná místa separovaného odpadu – plasty, papír, kartonové krabice, jednorázových ochranných prostředků
 • na školní zahradě je ualožena kompostér k likvidaci bioodpadu ze školní zahrady
 • organizace je zapojena do programu Recyklohraní

 

Voda

 • jsou průběžně sledovány měsíční spotřeby vody a prováděna srovnávací analýza spotřeby
 • jsou realizována  technická opatření na snižování spotřeby vody (čidla splachování na chlapeckých WC, myčka nádobí ve školní cvičné kuchyňce apod.)
 • jsou realizována úsporná opatření pro zalévání květin instalací chrličů a zásobníků na dešťovou vodu
 • informační nápisy, které by informovaly o způsobu šetření, jsou zpracovány jen částečně

 

Energie

 • zaměstnanci jsou seznámeni s dokumentem Energerického desatera MSK
 • zaměstnanci jsou seznámeni s dokumentem plánu a provozními postupy na snížení spotřeby energií Energetické úspory
 • jsou instalována čidla pohybu v šatnách a na sociálních zařízeních
 • jsou nainstalovány světelné energetické zdroje (zářivky) a je v jednání jejich výměna za energeticky úspornější
 • jsou realizována technická opatření na snižování spotřeby energie při vytápění – termoregulační ventily
 • jsou realizována technická opatření na snižování spotřeby energie při vytápění – kontrola seřízení plastových oken a dveří
 • informační nápisy, které by informovaly o způsobu šetření, jsou zpracovány jen částečně
 • jsou průběžně sledovány měsíční spotřeby energií a prováděna srovnávací analýza spotřeby

 

Prostředí školy

 • je pověřená osoba zodpovídající za ekonomický provoz budovy Mgr. Ing. Petr Klauda
 • je zpracován dokument plánu a provozních postupů na snížení spotřeby energií Energetické úspory
 • existuje komunikační a informační systém v oblasti EVVO – webové stránky organizace, nástěnka v 1. patře budovy, sdílený zdroj metodických materiálů
 • spolupráce s veřejností – funkční zapojení zákonných zástupců a veřejnosti do sběrových aktivit
 • je pověřena zodpovědná osoba za zeleň organizace p. M. Backová
 • je pověřena zodpovědná osoba za Pv školní zahrada Mgr. K. Smilková
 • ve školním roce 2021/22 byly zahájeny práce na využití školního dvorku jako přírodní učebny
 • organizace realizuje školní projekty a projektová vyučování s EVVO tématikou
 • na údržbě zeleně v okolí školy organizace spolupracuje s TS města Frenštát p.R.

 

Politika nákupu a hospodaření

 • organizace využívá k nákupu energií aukce zřizovatele (elektrická energie)
 • organizace využívá k nákupu kancelářského materiálů a úklidových potřeb aukce zřizovatele
 • pro rozšířeně zeleně v prostorách školy  organizace využívá množení rostlin a dary od zákonných zástupců či veřejnosti
 • pro pěstování bylinek, květin a zeleniny organizace ve školním roce 2021/22 vybavila školní dvorek dalšími vyvýšenými záhony
 • pro činnosti žáků ve školní cvičné kuchyňce jsou využívány plody školní zahrady – ovoce, zelenina, byliny, ořechy,..
 • pro činnosti žáků ve školních dílnách je využíván materiál darů zákonných zástupců či veřejnosti (rukodělný materiál, látky, knoflíky,…)
 • učebnice a sešity nejdou vždy efektivně využívány
 • zaměstnanci jsou seznámeni s ekonomickými požadavky na využívání kopírovacích strojů v organizaci, přesto kopírování vzdělávacích materiálů vždy není efektivní a ekologické

 

Silné stránky na základě SWOT analýzy

 • osobní zaměření některých pedagogů na EVVO tématiku
 • inovace projektových vyučování o témata EVVO (včelaření)
 • možnost využití školní zahrady a školní dvorku jako přírodní učebny
 • spolupráce s městem Frenštát p.R. na údržbě budovy, její ekologizaci a likvidaci odpadů
 • spolupráce se zřizovatelem – aukce energií a materiálu

 

Slabé stránky na základě SWOT analýzy

 • nízká informovanost některých pedagogů
 • nevyužívání metodických materiálů a vzájemné spolupráce pedagogů
 • předimenzovavanost učitelů
 • rezervy v plnění pověřených úkolů

 

Příležitosti na základě SWOT analýzy

 • možnost projektových výzev jako finančních zdrojů
 • možnost spolupráce s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi
 • možnost rozšíření využívání školního dvorku, zahrady a okolí školy jako přírodních učeben
 • osobní zaměření některých pedagogů na EVVO tématiku

 

Rizika školy na základě SWOT analýzy:

 • nedostatek finančních prostředků
 • nedostatek projektových výzev
 • možná omezení provozu škol v souvislosti s epidem. situací
 • nezájem o realizaci a zapojení do aktivit v oblasti EVVO