Základní informaceŠkolská rada

Podle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při Základní škole, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace zřízena školská rada. Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a  třetinu členů jmenoval zřizovatel. Volební období členů školské rady je  tři roky. Aktuální volební období bylo zahájeno školním rokem 2020/2021 a je tříleté.

AKTUÁLNÍ  SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY funkční období od  září 2020

zástupci zřizovatele:
RNDr. Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát p.R.
MUDr. Petra Šmajstrlová

zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků školy:
paní Gabriela Menšíková
paní Dominika Václavíková

zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Ing. Petr Klauda
Mgr. Kateřina Lehnertová