Organizace šk. rokuOmlouvání

Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce, ve výjimečných případech může škola vyžadovat potvrzení od lékaře. Nemůže-li se žák účastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce o jeho uvolnění z vyučování: do dvou dnů žádá zákonný zástupce třídního učitele, více než dva dny žádá zákonný zástupce ředitele školy a to písemnou formou (formulář k dispozici ve škole nebo na webových stránkách školy).

Nemůže-li se žák účastnit výuky z nepředvídaných důvodů,je zákonný zástupce povinen omluvit žáka nejpozději do tří dnů a to: osobně ( u třídního učitele nebo vedení školy),
telefonicky ( 556 835 737 nebo 731 574 059 ), mailem (  skola@zsfren.cz nebo přímo třídnímu učiteli  na jeho adresu  jmeno.prijmeni@zsfren.cz – napr.  pavlina.palova@zsfren.cz . Zákonný zástupce také potvrdí tuto absenci zápisem v žák.knížce.

V případě delší absence z důvodu nemoci doporučujeme zákonným zástupcům informovat se ve škole o učivu vhodném k procvičování a podle zdravotního stavu dítěte v době rekonvalescence začít s dítětem v domácím léčení docvičovat zameškané učivo. Pokud lékař doporučí dočasný zákaz Tv, neprodleně předejte tuto informaci třídnímu učiteli.