Program proti šikanování

 

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016

 

 (Dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování  č.j. 25 832/2008-16 ze dne 5.12.2008. Na tvorbě a realizaci programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace jeho tvorby patří ke standardní činnosti školního metodika prevence. Ten podle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP. Za realizaci a hodnocení programu je odpovědný ředitel školy. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.  Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany již došlo, či ne. Současně je třeba stanovit smysluplnou strukturu programu. K jeho sestavení a realizaci je kromě metodického pokynu vhodné využít publikaci Kolář, M.. (2001). Bolest šikanování. Praha: Portál, kterou ve šk. roce 2001/2002 obdržely všechny školy v ČR a Školní program proti šikanování – materiál MSMT k dispozici na www.pppnj.cz)

 

 

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

 

 

Krizový plán pro řešení šikanování

(Eliminuje či minimalizuje škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde. Uvést způsob, jak jsou žáci a jejich zákonní zástupci každý školní rok seznámení s tím, jak šikanu poznají a na koho se mají obrátit o pomoc (třídního učitele, ŠMP,..). Z Krizového plánu mají jednoznačně vyplynout kompetence jednotlivých osob a specifický postup a způsob řešení. Konkrétně je nutné rozpracovat dva typy scénářů.)

 

 

Základem prevence šikanování je podpora dobrým vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli a vytváření prostředí, kde se žáci budou cítit bezpečně.

Na vytváření bezpečného klimatu třídy se podílejí všichni pedagogové, stěžejní práce spočívá na třídním učiteli.

 

S krizovým plánem jsou vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci.

 

Na začátku školního roku jsou žáci třídními učiteli poučeni o školním řádu, dostanou informaci o schránce důvěry a konzultačních hodinách třídních učitelů, výchovného poradce a metodika školní prevence – informace jsou i pro rodiče uvedeny v žákovských knížkách a na informační nástěnce a webových stránkách školy.

Každý žák má napsáno v žákovské knížce a potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen se školním řádem a poučen o důsledcích jeho porušení.

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se seznámí s příznaky šikanování ( přímé i nepřímé).

V rámci třídnických hodin na 2. stupni a třídnických chvilek na 1. stupni a ve speciální třídě pedagogové informují žáky o problematice šikany.

Žáci mohou využívat schránku důvěry ( umístěna na chodbě školy) – kontrola obsahu schránky 1 x týdně.

 

 

 1. Řešení šikany v počátečním stádiu

(Situace, které škola zvládne řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stadia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stadia šikanování.)

 

Odhalení šikany bývá obtížné, velkou roli hraje strach jak obětí, tak agresorů.

Účinné a bezpečné řešení šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stádia a formy šikanování. Existuje rozdíl mezi vyšetřováním počátečních a pokročilých stádií šikanování. Obecně platí, že počáteční dvě, někdy tři  stádia šikanování může řešit škola se žáky a jejich rodiči, ale při řešení dalších dvou stádií je nutná spolupráce odborných institucí.

 

Varovné příznaky  ( záškoláctví, úrazy, krádeže, stranění se kolektivu, vyhledávání blízkosti vyučujících, značné zhoršení prospěchu, svědectví jiných osob)

 

 1. a) situace, které škola zvládne řešit vlastními silami – počáteční stádia šikanování

Při vyšetřování počáteční šikany bude třídní učitel, metodik prevence a ředitel školy postupovat dle následujících kroků:

 

 

 1. a) pedagogický pracovník, který má podezření na šikanu, konfrontuje  své pozorování s dalšími kolegy
 2. b) své podezření oznámí vedení školy, výchovnému poradci a metodikovi prevence a konzultuje další postup
 3. c) rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili

–         kdo je obětí, případně  kolik obětí je

–         kdo je agresorem a kolik agresorů je

–         kdo je iniciátorem

–         kdo je účastníkem

–         co agresoři obětem dělali

–         jak dlouho situace trvá

 1. d) rozhovor s obětí , případně obětmi (nikoli však konfrontace obětí a agresorů)
 2. e) zajištění ochrany oběti
 3. f) individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
 4. g) rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi ( najít nejslabší článek)
 5. h) výchovná opatření – výchovná komise
 6. i) rozhovor s rodiči oběti
 7. j) rozhovor s rodiči agresora
 8. k) práce s celou třídou – vysvětlení nebezpečí šikany, oznámení způsobu potrestání viníků

 

 

 1. Řešení šikany v pokročilém stádiu

 (Situace, kdy škola potřebuje pomoc zvenku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. Při práci se třídou externího realizátora, by měl být na programu přítomen pedagogický pracovník školy, který v něm bude pokračovat.. Uvést konkrétní jména osob ,včetně kontaktů na ně, se kterými bude škola spolupracovat – např.příslušný preventista OO Policie ČR, pracovník příslušného Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, etoped nebo psycholog poskytující terapii agresorům popř. obětem, pracovník organizace poskytující intervence ve třídách – např. Centrum Nové naděje Frýdek – Místek, PPP Nový Jičín,…)

 

 1. b) situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií (pokročilá a nestandardní šikana)  – pedagogicko psychologické poradny , okresní metodik  prevence,  SPC, středisko výchovné péče, pediatr, odborný lékař, dětský psycholog, OSPOD

 

 1. a) bezprostřední záchrana oběti
 2. b) domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování
 3. c) zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
 4. d) pokračující pomoc a podpora oběti
 5. e) nahlášení policii – dojde li k závažnějšímu  projevu šikanování nebo je li podezření, že šikanování naplnilo  skutkovou podstatu trestného činu
 6. f) informování zákonných zástupců
 7. g) vlastní vyšetřování
 8. h) výchovná opatření  – projednání na výchovné komisi, nutná účast zákonného zástupce, žáka-agresora, sdělení výchovného opatření a doporučení zákonným zástupcům vyhledat odborníka
 9. i) přiměřené informace  pro žáky konkrétní třídy
 10. j) informace pro zákonné zástupce žáků školy – formu zvolí ředitel školy
 11. k) informace pedagogického sboru
 12. l) další práce s agresorem, práce se třídou

 

Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny, nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, škola zajistí, aby šetření vedl odborník-specialista na problematiku šikanování .

Pokud šikanování má negativní dopad na oběť, škola zprostředkuje po dohodě se zákonnými zástupci odbornou pomoc – speciálně pedagogické centrum, klinický psycholog, psychoterapeut.

 

 

Výchovná opatření

 • – napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele

–         snížení známky z chování

–         převedení do jiné třídy – dle možností školy

 

V mimořádných případech se užijí tato opatření

–         ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně přístupném diagnostickém ústavu

–         ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně  k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu

 

 

 

 

Preventivní aktivity zaměřené specificky proti vzniku šikanování

(Aktivity mají vést k vytváření bezpečného prostředí – podporovat solidaritu a toleranci, vědomí sounáležitosti, vytvářet podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy, rozvíjet spolupráci mezi dětmi a jejich vzájemný respekt, rozvíjet jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.Pokud se na prevenci podílí externí realizátor, měl by být na jeho programu přítomen pedagogický pracovník školy, který v něm bude pokračovat.)

 

viz Minimální preventivní program pro rok 2015 – 2016

 1. stupeň a speciální třída

–         zdraví (, zdravý životní styl, prevence úrazů,kouření, alkoholismus, návykové látky)

–         mezilidské vztahy (společná tvorba pravidel soužití mezi žáky a učiteli, nácvik řešení problémů, všímání si jednotlivých odlišností mezi žáky a jejich kladné přijímání, přijímání, uvědomování si vlastní osobnosti),

–         dopravní výchova

 

 1. stupeň

–         zdraví (zdravý životní styl, prevence úrazů,  stres, zvládání náročných situací, závislost, kouření a alkohol)

–         mezilidské vztahy (vzájemné poznávání jedinců v nově utvořených kolektivech, následná tvorba pravidel a bezpečného prostředí, vhodné chování a komunikace, rozvoj schopnosti komunikovat a diskutovat, partnerství a sexualita, posílení osobnosti, rasismus)

–         právo

–         dopravní výchova

K prevenci šikany jsou využívány předměty, které se zabývají problematikou lidských vztahů a zdravého životního stylu a dodržování právních norem – výchova k občanství, výchova ke zdraví, částečně také  další předměty a projektová vyučování.

 

K prevenci šikany patří také kontrola míst školy se zvýšeným rizikem – šatny, WC, prostory před dílnou a školní tělocvičnou, vestibul.

 

Škola má odpovědnost za děti a žáky (§29 zákona č. 561/2004 Sb.).

Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech aktivit a současně vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.

Pedagogický pracovník musí šikanování mezi žáky předcházet, projevy šikanování neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekážení trestného činu (§168, 167 trestního zákona).

Trestného činu účastenství na trestném činu se dopustí v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu například tím, že nechal žáka samotného mezi šikanujícími žáky apod.

Ve školním řádu jsou stanovena pravidla chování žáků

 

Další opatření :

 • – zpřístupnění kontaktů na linky důvěry na viditelném a snadno přístupném místě
 • – trvalé monitorování výskytu náznaků šikany a vytváření  podmínek pro otevřenou komunikaci ( anonymní dotazníky, schránka důvěry, kam je možné dávat anonymní oznámení o probíhající šikaně,
 • – seznámení pedagogů i žáků  s negativními důsledky šikanování, a to jak  pro jeho oběti a pachatele, tak i pro celý třídní ( školní kolektiv )
 • – nepodceňování počátečních projevů šikanování
 • – spolupráce s rodiči
 • – jasný a odmítavý postoj ke všem projevům šikany ve školním řádu

–         jasná pravidla chování včetně výchovných opatření za jejich porušení ve školním řádu (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka  ředitele školy, snížená známka z chování, dočasné převedení do jiné třídy)

 • – dodržování dozorů nad žáky o přestávkách a před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, podle potřeby při přecházení  žáků mezi budovami, do zařízení školního stravování a do školní družiny
 • – sledování vztahů ve třídách
 • – vzdělávání  pedagogů v problematice šikanování
 • – prostory pro diskrétní pohovory ( kabinet výchovného poradce, ředitelna)
 • – doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování
 • – systematické vedení žáků k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka
 • – rozvíjení pozitivních  mezilidských vztahů u žáků a úcty k životu druhého člověka

 

 

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce  vedení  školy, školního metodika prevence a  výchovného poradce s dalšími institucemi a orgány, zejména :

–         v resortu školství s SPC, PPP, SVP

–         v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou činnost

–         v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence

–         při naplnění podstaty trestného činu ředitel školy oznámí tuto skutečnost  Policii ČR

–         skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka oznámí ředitel školy orgánu sociálně právní ochrany dětí

–          pokud žák spáchá trestný čin(provinění), případně opakovaně páchá přestupky, ředitel školy  zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí bez zbytečného odkladu

 

 

 

 

 

Zajištění vzdělání pedagogických a nepedagogických pracovníků v problematice šikanování

(Ředitelé mají zajistit vzdělávání pracovníků pedagogických i nepedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech k problematice šikanování.Vzdělávání poskytuje např. projekt. Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz , v.o.s.. Fakta www.fakta.cz ,KVIC Nový Jičín www.kvic.cz )

 

Název a zaměření vzdělávání3) Počet hodin Realizátor – organizace, odborník Počet školených pedagogů
       

3) Přidejte řádky podle potřeby

 

Podle aktuální nabídky DVPP.

 

 

Seznámení žáků a jejich zákonných zástupců s programem proti šikanování

(Podle met. pokynu jsou s krizovým plánem pro řešení šikanování vždy na začátku školního roku prokazatelně seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci – doporučujeme je seznámit s přílohou. č. 3 metodického pokynu, kde jsou uvedeny možné příznaky šikanování. PPP Nový Jičín nabízí školám uspořádání besedy pro zákonné zástupce žáků na téma šikanování, jejímž účelem je předání informací o tomto jevu a zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči při jeho řešení.)

Vzájemná spolupráce školy a rodiny je základním předpokladem pro školní úspěšnost žáků a prevenci rizikového chování.

 

Chceme rodiče  motivovat ke spolupráci:

–         nabídkou poradenských služeb (třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální konzultace, besedy)

–         nabídkou spolupráce při řešení problémů (poskytnutí kontaktních adres na odborníky a specializovaná pracoviště)

 

–         informace pro rodiče formou nástěnných novin

–         přednášky a besedy dle možností a aktuální nabídky

–         pravidelná kontrola schránky důvěry

–         spolupráce všech vyučujících

–         pravidelná kontrola žákovské knížky ze strany třídního učitele a zákonného zástupce

–         konzultační hodiny, třídní schůzky, dny otevřených dveří

–         webové stránky školy

–         vydávání školního zpravodaje

 

 

 

 

 

 

Datum: 25. 9. 2015

 

Jméno a podpis ředitele školy: PaedDr. Pavlína Palová

 

Jméno a podpis školního metodika prevence: Mgr. Božena Minichová

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy :

P1 – Přímé a nepřímé varovné signály šikanování

P2 – Zkrácený popis stadií šikanování

P3 – Informace pro rodiče o programu školy proti šikanování

P4 – Metodický pokyn Č.j. MSMT- 22294/2013-1

P5 – Literatura