Projekt je podporovaný dotací Moravskoslezského kraje.


název programu: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021
Priorita: A. Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně programů na podporu bezpečného klimatu
Období realizace: 1.9.2020 – 30.6.2021

Realizace aktivit 

 • Prolínání etické výchovy všemi činnostmi
 • Aplikování preventivních aktivit prostřednictvím různorodých a aktivizujících metod
 • Nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů
 • Výcvik sociálně psychologických dovedností, včetně odmítání nabídky respektování rizikových faktorů
 • Informování o poradenských možnostech
 • Sledování efektivity opatření
 • V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu realizace pohybových a prožitkových aktivit a tematicky zaměřených dnů
 • Dostatečná motivace a nabídka alternativ ke smysluplnému využívání volného času
 • Uplatňování forem a metod se zaměřením na osobní rozvoj a sociální chování (prožitkové techniky, skupinové a týmové aktivity realizace programu ve spolupráci s jinými organizacemi a odborníky (Policie ČR, městská policie, rychlá záchranná služba, hasičský sbor, besedy s odborníky)
 • Uplatňování metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí, spolupráce s odborníky
 • Rozvíjení metod k získávání vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě
 • Spolupráce s rodinou, motivace dětí a rodičů k alternativnímu trávení volného času s dostatečnou nabídkou volnočasových aktivit
 • Důraz na význam zdravého životního stylu  nejen dítěte, ale i celé rodiny (rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci, písemné informace pro rodiče, besedy s odborníky
 • Nabízet rodinám podněty, dovednosti, inspiraci a aktivity posilující komunikaci mezi rodinou a školou