Aktuální informace

Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče, na základě nařízení vlády ČR je od pondělí 1.3.2021 škola uzavřena a do 21.3.2021 přecházíme na distanční výuku. O časovém rozložení a způsobu distanční výuky Vás budou informovat jednotliví třídní učitelé. 
OČR – na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření školy – nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.  
Realizace čtenářských klubů a doučování může probíhat po dohodě s vyučujícím i v režimu online.
V týdnu od 8. do 12. 3. 2021 jsou jarní prázdniny – po tuto dobu distanční výuka nebude probíhat.
V případě potřeby nás kontaktujte na: 
skola@zsfren.cz nebo 731 574 059.
Věříme, že společně znovu zvládneme toto opatření.
PaedDr. Pavlína Palová 

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole včetně speciálních škol. 

Vážení rodiče – pro zajištění bezpečného pobytu žáků ve škole vás žádáme o součinnost – nepodceňujte příznaky onemocnění u dětí, neposílejte ho do školy a informujte lékaře o příznacích onemocnění, který rozhodne o dalším postupu. Teplota, nevolnost, průjmy, zvracení, bolesti podobné chřipce,.. – mohou být běžným respiračním onemocněním, angínou,…. ale stejně tak mohou být příznaky covidu. Mějte důvěru v rozhodnutí lékaře a respektujte jeho doporučení, zvláště co se týká doporučeného omezení sociálních kontaktů a docházky do školy. Ve škole se snažíme zachovat homogenní skupiny, ale nevyhneme se blízkému kontaktu dětí mezi sebou a nedokážeme zabránit jejich kontaktu v době přestávek, na sociálním zařízení, … Chceme-li, aby děti zažívaly normální aktivity mezi vrstevníky a mohla pokračovat školní výuka, NEPOSÍLEJTE DO ŠKOLY DĚTI S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ NEBO JINÝCH PŘÍZNAKŮ NEMOCI. Lékař vyhodnotí, jaká opatření jsou nezbytná. Pokud je žák školy pozitivně testovaný, informuje školu KHS. Všechny osoby, které byly v rizikovém kontaktu s osobou následně pozitivně testovanou, budou podle pokynů lékaře testováni nebo v karanténě. Toto se vztahuje na osoby z rizikového kontaktu ( bez nasazené náležité ochrany menší než 1,5 metru). Všechny takové osoby jsou povinny sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 10 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou a že v případě klinických obtíží je povinna ihned kontaktovat svého všeobecného praktického lékaře.

Děkujeme za pochopení a pomoc při zvládání současné situace. Ne všichni naši žáci umí být stejně pečliví při dodržování hygienických pravidel, ale věřte, že se snažíme co nejvíce dbát o jejich bezpečnost a zamezení rizika onemocnění.
PaedDr. Pavlína Palová

POKYNY MŚMT: Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.),ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy–žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce-příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka–tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí /převzetí/ odchodu ze školy;-příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; Ve všech uvedených případech informujeme zákonného zástupce, aby telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem. 

Od 4.1.2021 bude probíhat ve všech třídách prezenční výuka v plném rozsahu bez zpěvu a sportovních aktivit. Osobní přítomnost je umožněna dětem, které nemají nařízenou karanténu, nebyly pozitivně testované a které nemají žádné příznaky onemocnění. Za nepřítomné paní učitelky Gajdovou a Hellerovou budou hodiny suplovány ostatními vyučujícími. Provoz školní družiny může být zachován do 15.00 pod podmínkou homogenity skupiny, tzn. že se nemají míchat děti z různých tříd. Sdělte, prosím, paní vychovatelce požadavky na zařazení dětí. Školní jídelna Hotelové školy nevaří, žáci ani zaměstnanci nemají proto obědy ve školní jídelně. Nezapomeňte, prosím, dětem, přibalit pro jejich osobní potřebu čisté ručníky a roušky, klíče od osobních šatních skříněk, které byly v průběhu prázdnin vyvětrány a vydesinfikovány, a přezůvky. Děkujeme. 

V pondělí 21.12. a úterý 22.12. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole a školní družině. Žáci půjdou naposledy do školy v pátek 18.12.2020. Vyučování začíná 4.1.2021.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020
Provoz speciálních škol:
Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona – tedy i všech ročníků naší školy.
Od středy 18.11.2020 bude zahájena běžná výuka podle rozvrhu hodin. Případné úpravy budou vyplývat z aktuální situace a zákonní zástupci budou předem informováni.
Do školy mohou nadále pouze žáci bez příznaků onemocnění, bez nařízené karantény a bez žáků nemocných.
Zákonné zástupce budou kontaktovat telefonicky třídní učitelé s těmito informacemi:

  • Provoz školy bude v běžném provozu
  • Školní družina bude v provozu 
  • Ve třídách a v budově bude probíhat opakované větrání (v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny) a průběžná desinfekce dle pokynu MŠMT 
  • Školní jídelna Hotelové školy nebude v provozu
  • Žáci, kteří mají vypůjčenou ICT techniku, žádáme o vrácení do školy ve středu 18.11.2020

Žáci a pedagogové mají výjimku MŠMT pro nošení roušek ve vnitřních prostorách školy. V případě výskytu pozitivně testované osoby, by museli opět všichni trasovaní do karantény. 
Žádáme proto zákonné zástupce o souhlas s nošením roušek jejich dítěte po dobu jeho přítomnosti v prostorách školy v nezbytné nutné míře (při kontaktu menším než 2 metry).  
Prosím všechny zákonné zástupce, aby vybavili své dítě rouškami pro tyto účely. Dětem dále ve škole lístek pro zákonné zástupce pro vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s nošením roušek.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, připomínku nebo podnět, neváhejte se ozvat na školní telefon 731 574 059 nebo e-mail  skola@zsfren.cz.                     PaedDr. Pavlína Palová


Doporučený postup pro uplatňování OČR od 2.11.2020  zde
Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 2. 11. 2020. 

Pro zabezpečení přístupu k internetu pro distanční výuku mohou zákonní zástupci využít SIM KARTU s rychlými daty (20 GB v plné rychlosti, pro vyčerpání v rychlosti 3 Mb), které škola získala zdarma od T-mobile. JEDNÁ SE O NEOMEZENÁ DATA NA 3 MĚSÍCE ZDARMA, TARIF NENÍ URČEN PRO VOLÁNÍ A SMS. O kartu s daty je možné požádat prostřednictvím třídního učitele. 

Od 1.11.2020 mají i žáci 4., 5.,6. a 7. ročníku přístup k Office 365. Mají zřízené vlastní emailové schránky. Mohou bezplatně využívat veškeré aplikace. Přihlášení na: https://www.office.com/ Žáci se přihlašují pomocí své emailové adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zsfren.cz (například Josef Novák se bude přihlašovat : josef.novak@zsfren.cz). Heslo dostali žáci od třídního učitele. 
Návod pro přihlášení do Office 365 video   zde a prezentace  zde
Návod pro přihlášení do Teams video  zde

Od 2. 11. 2020 se mění to, že základní školy a třídy v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou omezeny tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

http://www.astrafren.cz/hlavni-udalosti/120-astra-pujcuje-deskovky-a-discgolfove-disky

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020  zde
Učitelka válcuje: TAKTO vysvětlila dětem, proč nosit roušky! zde

UPŘESNĚNÍ – Vážení zákonní zástupci, velmi se omlouváme za komplikace způsobené postupným zpřesňováním informací k řešení situace ve škole. Podle posledního vyjádření Hygieny není nutné přecházet na on line výuku pro žáky, kteří nebyli trasováni. Tito žáci budou mít výuku zabezpečenou pedagogy, kteří také nebyli trasování a nemají nařízenou karanténu. Po celou dobu výuky musí mít žáci i zaměstnanci roušky. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby do školy poslali opravdu jen žáky bez příznaků (teplota, nachlazení, kašel) Žáci a pedagogové, kteří byli trasováním kontaktováni jako osoby s rizikovým kontaktem, by se měli podrobit testování. Velmi se omlouváme za komplikace všem zaměstnancům i zákonným zástupcům.      PaedDr. Pavlína Palová 

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020  zde
Učitelka válcuje: TAKTO vysvětlila dětem, proč nosit roušky! zde

UPŘESNĚNÍ – Vážení zákonní zástupci, velmi se omlouváme za komplikace způsobené postupným zpřesňováním informací k řešení situace ve škole. Podle posledního vyjádření Hygieny není nutné přecházet na on line výuku pro žáky, kteří nebyli trasováni. Tito žáci budou mít výuku zabezpečenou pedagogy, kteří také nebyli trasování a nemají nařízenou karanténu. Po celou dobu výuky musí mít žáci i zaměstnanci roušky. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby do školy poslali opravdu jen žáky bez příznaků (teplota, nachlazení, kašel) Žáci a pedagogové, kteří byli trasováním kontaktováni jako osoby s rizikovým kontaktem, by se měli podrobit testování. Velmi se omlouváme za komplikace všem zaměstnancům i zákonným zástupcům.      PaedDr. Pavlína Palová 


Informace pro zákonné zástupce a pedagogy Vážení zákonní zástupci . Je mou povinností Vás informovat, že v naší škole byl potvrzen případ onemocnění COVID-19. Všem osobám, které byly v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, bude Hygienickou stanicí se sídlem v Novém Jičíně nařízena karanténa a budou testováni. Karanténa se vztahuje pouze na osoby (žáky a zaměstnance) z rizikového kontaktu. 
Žáci a pedagogové, kteří budou školou osloveni v rámci výsledků trasování, musí kontaktovat svého dětského nebo praktického lékaře, který je objedná na testy Covid 19. Karanténa běží od 14.10.2020 celkem 10 dnů a je nutné ji dodržet i v případě negativního testu. Oslovení žáci i pedagogové musí setrvat v domácím prostředí. Rodinní příslušníci by se měli chovat obezřetně, používat roušky a zvýšenou hygienu, pokud je to možné upřednostnit práci home office a kontakty mimo rodinu na nejmenší možnou míru. Další opatření pro žáky a zaměstnance se budou odvíjet od výsledků jejich testu. 
Způsob řešení je koordinován s Hygienickou stanicí v Novém Jičíně. Omlouváme se za komplikace s tímto spojené a přejeme všem, abychom zůstali zdraví a po podzimních prázdninách se všichni mohli znovu setkat ve škole při běžné výuce. PaedDr. Pavlína Palová 

Provoz škol podle § 16 odst. 9 ŠZ není omezen. V naší škole bude výuka probíhat 14.-23.10.2020 osobní přítomností žáků. Pro tyto školy zůstávají v provozu družiny a internáty, ale provoz takové družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o dohled nad žáky. Provoz jídelny Hotelové školy je uzavřen, proto naši žáci nebudou mít k dispozici obědy. Způsob řešení stravy a dobu pobytu ve školní družině upřesněte, prosím, s paní vychovatelkou.
Na 26. a 27. 10.2020  vyhlašuje MŠMT DNY VOLNA. 
V týdnu od 26. do 30. října 2020 výuka tedy nebude probíhat (dny volna, st. svátek a podzimní prázdniny). V tyto dny bude přerušení provozu i školní družiny. V případě  dotazů kontaktujte TU nebo vedení školy. 
Nadále platí omezení pobytu dospělých osob ve škole a žáků s příznaky onemocnění, důsledná hygiena a desinfekce. Věřím, že při vzájemném pochopení a toleranci zvládneme i tyto nelehké situace.
PaedDr. Pavlína Palová 

V pátek 2.10.2020 bude výuka ukončena ve 12.35 hod., abychom předešli zvýšenému kontaktu dětí s voliči docházejícími do volebních místností umístěných v budově školy Tyršova 1053. Na oběd do školní jídelny půjdou všichni žáci ve 12.40 hod. Provoz školní družiny bude zachován do 15.00 hod., ale doporučuji zákonným zástupcům, pokud je to z jejich strany možné, dřívější vyzvednutí dětí. S omluvou za případné komplikace Vás žádám o součinnost v nejlepším zájmu dětí. O návaznosti dalších opatření v souvislosti s opatřeními MZ a MŠMT od 5.10.2020 (možné uzavření jídelny Hotelové školy) vás budeme neprodleně informovat. PaedDr. Pavlína Palová 

Od 23.9.2020 mají žáci 8. a 9. ročníku přístup k Office 365. Mají zřízené vlastní emailové schránky. Mohou bezplatně využívat veškeré aplikace. Přihlášení na: https://www.office.com/ Žáci se přihlašují pomocí své emailové adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zsfren.cz (například Josef Novák se bude přihlašovat : josef.novak@zsfren.cz). Heslo dostali žáci od třídního učitele.

Informace pro zákonné zástupce k zahájení školního roku 2020/2021

Budova školy je otevřena od 7.30 hod. Pro vstup použijí žáci hlavní vchod, vydesinfikují si ruce, podrobí se změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem a první školní týden pokračují rovnou do 1. patra (nepřezouvají se v šatnách).  

Žáci 1. ročníku a nově vřazení žáci mohou mít 1. září sebou doprovod zákonných zástupců za předpokladu, že nikdo z nich nemá nařízenou karanténu a nevykazuje příznaky onemocnění. Následující dny bude vstup do budovy školy umožněn pouze žákům, doprovázející osoby by už neměly do budovy vstupovat. Pokud budete potřebovat kontaktovat vyučující, přijdou za Vámi do vestibulu. Zákonným zástupcům doporučujeme nevstupovat za příznivého počasí ani do vestibulu a dítě poslat za pedagogem školy, který bude v přízemí příchod dětí koordinovat.

Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

Není-li přítomen zákonný žáka, kontaktuje třídní učitel zákonného zástupce neprodleně o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; do doby vyzvednutí je žák izolován v určené místnosti.

Pokud se u žáka školy příznaky objeví v průběhu výuky, vyučující neprodleně tuto skutečnost oznámí ředitelce školy, zajistí umístění tohoto žáka do určené místnosti a třídní učitel kontaktuje zákonného zástupce žáka pro okamžité vyzvednutí žáka. 

Ve všech uvedených případech musí zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.  

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost. Zákonný zástupce v tomto případě doloží potvrzení tohoto lékaře.    

Pokud je pozitivní žák, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – místně příslušná krajská hygienická stanice zahájí standardní epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, individuálně posoudí riziko, posoudí dobu kontaktu a rozhodne o případné karanténě kontaktů a o protiepidemických opatřeních.

PCR pozitivní žák, učitel nebo jiný zaměstnanec školy – následuje izolace na dobu minimálně 10 dnů ode dne odběru, pokud nejsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19. Pokud jsou přítomny klinické příznaky onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu (minimálně však 10 dnů ode dne odběru) a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3 dnů, kdy vymizely,

 U blízkých kontaktů nakaženého dítěte/žáka/studenta/učitele nebo jiného zaměstnance školy je minimální délka trvání karantény 10 dnů ode dne posledního kontaktu s nakaženým.

V průběhu vyučování žáci respektují pokyny vyučujících k omezení jejich vzájemného setkávání ve společných prostorách školy.

U vstupu do budovy školy, v každé třídě a toaletách  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Žák si v průběhu dne  opakovaně umývá ruce a používá dezinfekci. 

Žáci i zaměstnanci dodržují hygienická pravidla – kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

Každý žák musí mít pro případ potřeby v aktovce 2 nepoužité roušky, uložené v samostatném sáčku. Každý žák má pro svoji osobní potřebu dostatečnou zásobu papírových kapesníků.

Provoz školní družiny bude od 2.9.2020 probíhat pro zapsané žáky za dodržování předepsaných hygienických a protiepidemických opatření za přítomnosti žáků různých tříd. 
O provozu ve školní jídelně Hotelové školy budou zákonní zástupci a žáci informováni třídními učiteli a vychovatelkou školní družiny poté, co dostaneme tyto informace z Hotelové školy.
Tyto informace vycházejí z manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. 

Další opatření mohou být nastavena v závislosti na MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

K omezení výuky ( vzdělávání distančním způsobem) dojde pouze v případě kdy v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.   

Prosím, buďme vzájemně ohleduplní a respektujme nastavená pravidla pro zajištění bezpečného vyučování v budově školy. Je v zájmu žáků, pedagogů i všech zaměstnanců vytvořit pokud možno běžný školní provoz a současně neohrozit se vzájemně. 

                                                                 PaedDr. Pavlína Palová, ředitelka školy
Poslední změna: 24.10.2023 - 08:50 Zpět