ŠKOLSKÁ RADA

Podle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při Základní škole, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace zřízena školská rada. Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a  třetinu členů jmenoval zřizovatel. Volební období členů školské rady je  tři roky. Aktuální volební období bylo zahájeno školním rokem 2017/18.

AKTUÁLNÍ  SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY funkční období od  září 2017
zástupci zřizovatele:
RNDr. Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát p.R.
MUDr. Petra Šmajstrlová

zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků školy:
paní Renáta Šrubařová
paní Gabriela Menšíková

zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Ing. Petr Klauda
Mgr. Nikol Synková

1.jednání školské rady ve školním roce 2018/19 proběhlo dne 15.10.2018. Na tomto jednání byly projednány informace o personálních změnách a organizačních opatřeních v organizaci ve školním roce 2018/19, otázky inkluze v českém školství a podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a projektové aktivity organizace. Školská rada schválila Zprávu o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2017/18.